آگهی فرهنگی ترک سیگار: ترس

تهیه شده در: راهبردهای ارتباطی خلاق بادکوبه

کارگردان و تدوین: امید خاکپورنیا

مدیر فیلمبرداری: شهریار ارجمندی

مدیر تولید: محمدعلی منوچهر

طراح صحنه و لباس: امیر بنایی

دستیار کارگردان: پگاه پازوکی